HISTORY

K38 została założona przez Shawn Alladio. Pierwsze kursy zorganizowała w 1989 roku. K38 posiada niemal trzydziestoletnie doświadczenie w szkoleniu elitarnych operatorów skuterów ratowniczych, służb mundurowych, sędziów – ratowników zawodów skuterowych, rekreacyjnych sterników oraz profesjonalnych zawodników wyścigów skuterowych.

Shawn rozpoczęła przygodę za skuterami za sterem Kawasaki JS440 pod koniec lat 70 – tych w First Generation in Southern California. Wciąż posiada cztery sztyki skuterów stojących. Jest profesjonalnym zawodnikiem i światowym autorytetem zakresie edukacji i bezpieczeństwa użytkowania skuterów wodnych.

Shawn jest współwłaścicielką firmy RIZNWILD CLOTHING

Jest laureatką wielu nagród z branży bezpieczeństwa na wodzie. Jest matką dwóch wspaniałych córek. 

Shawn dba o swój zespół operatorów skuterów ratowniczych, pracuje ciężko i dba o soją reputację, rozpowszechnia informacje na temat bezpieczeństwa i kontynuuje rozwój swojej niesamowitej grupy, dbając o najwyższe standardy.

Nasza historia rozpoczyna się w Gdyni w 2001 roku, gdzie przy okazji odbywających się Mistrzostw Europy Środkowej Skuterów Wodnych poznajemy Fabio Annigoni. Pracujemy razem na wodzie przy zabezpieczeniu zawodów. Ale on jedyny na skuterze z platformą. Jest to dla nas zupełna nowość. Ale już wtedy zapadają decyzje. Będziemy to robić tak samo. Chcemy poznać K38. W następnym roku dwóch ratowników  i dwóch zawodników skuterowych odwiedza Fabia w Genui we Włoszech gdzie kończą kurs operatora K38. W roku 2007 kolejna grupa, w sumie 6 ratowników odbywa szkolenia K38 na Sardynii we Włoszech. W roku 2008 w rowach, przy wielkim wsparciu Słupskiego WOPR odbywają się pierwsze szkolenia K38 w Polsce. Prowadzone są one przez Fabia, a nasza grupa doskonali swoje umiejętności oraz poznaje metody nauczania. Uczestnikami są ratownicy wodni z całej Polski. Coraz bardziej zagłębiamy się w K38. W roku 2009 w cztero osobowym zespole wyruszamy do USA na spotkanie z Shawn Alladio, założycielką K38. To dla nas wielki zaszczyt i mobilizacja. W Lake Havasu w Arizonie odbywamy szkolenie Cours Marshal, pracujemy przy zabezpieczeniu Mistrzostw Świata Skuterów Wodnych oraz przy Paddle to Channel Race. Widzimy jak naprawdę wygląda i funkcjonuje międzynarodowa organizacja K38. Po powrocie do kraju rozpoczynamy pracę przy zawodach skuterowych jako sędzia - ratownik, a dla WOPR prowadzimy szkolenia ratowników wodnych. Już następnej jesieni wybieramy się do USA na kolejne szkolenia i po kolejne doświadczenia podczas pracy przy Mistrzostwach Świata Skuterów Wodnych w Lake Havasu. Utwierdzamy się w przekonaniu, że to właśnie chcemy robić. Po kilku latach pracy, nauki, doskonalenia umiejętności, wdrażania standardów zdobywamy licencję K38 Poland. Jesteśmy z Wami od 2015 roku.

 

K38 was founded by Shawn Alladio. Training courses were provided in 1989. K38 enjoys a 29 year legacy of training the world’s elite Rescue Water Craft Operators, Military Personnel, Course Marshals, Recreational riders and Professional competitors.

Shawn began operating a Kawasaki Jet Ski stand up JS440 in the late 1970's with the First Generation in Southern California. She still owns four standups. She is a professional PWC Racer and the world's foremost authority regarding Personal Water Craft education and safety.

She is the award recipient of numerous boating safety awards and is inducted into 2 Hall of Fames.

She is a mother of 2 wonderful daughters, enjoys working with her K38 business partner, Ms. Audrey Dalton and enjoys high quality chocolate and people who are driven to succeed through failure.

She cares most about her community and the culture surrounding the Rescue Water Craft operators, working hard and dedicated towards protecting their reputation, distributing safety information and continuing to train these amazing individuals to the highest standards of care.

Our story begins in Gdynia in 2001, where we meet Fabio Annigoni on the occasion of the Central European Championships of PWC. We work together on the water while securing the competition. But only Fabio with RWC. This is a complete novelty for us. But then decisions are made. We will do it the same way. We want to meet K38. The following year, two rescuers and two competitors visit Fabio in Genova, Italy, where they end the K38 operator's course. In 2007, another group, a total of 6 lifeguards, is training K38 in Sardinia, Italy. In 2008, in the ditches, with the great support of Slupsk WOPR, the first K38 trainings are held in Poland. They are run by Fabio, and our group improves their skills and learns the methods of teaching. Participants are lifeguards from all over Poland. We are getting deeper into K38. In 2009 a four-person team, we set off for the meeting with Shawn Alladio, the founder of K38. It is a great honor and mobilization for us. In Lake Havasu, Arizona, we train Course Marshal, work in Rescue Team the World Jet Ski Championships and on the Paddle to Channel Race. We see how the international K38 organization really looks and functions. After returning to the country, we start work at PWC competitions as a judge - rescuer, and for WOPR we conduct training of lifeguards. Next fall we are going to the USA for further trainings and for more experience while working at the World Championships in Lake Havasu. We are convinced that this is what we want to do. After a few years of work, learning, improving skills, and implementing standards, we acquire the K38 Poland license. We've been with you since 2015.